วีซ่าทำงานแคนาดา

วีซ่าทำงานแคนาดามีให้สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติแคนาดาแต่ประสงค์จะเดินทางไปแคนาดาและทำงาน ชาวต่างชาติมีโอกาสหลากหลายสำหรับการที่จะทำงานที่แคนาดา รัฐบาลแคนาดาสนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่มีทักษะไปทำงานที่แคนาดาผ่านโครงการสวัสดิการแรงงานอพยพ

 • หากคุณประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่แคนาดา คุณจะต้องมีใบอนุญาตทำงานซึ่งออกโดยสถานทูตนาดาในประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางออกไป
 • คู่สมรสและบุตรของคุณสามารถไปด้วยได้ในฐานะผู้อยู่ในอุปการะ ต้องมีใบทะเบียนสมรสและสุติบุตรของบุตรและรูปถ่าย 4 ภาพของแต่ละคน

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้ขอวีซ่าทำงานแคนาดา

กรอกแบบฟอร์มวีซ่าทำงานแคนาดาให้ละเอียดและถูกต้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี้

Valid Passport must have validity period that should not expire before your return home หนังสือเดินทางที่ใช้งานได้และไม่ควรหมดอายุก่อนที่คุณจะเดินทางกลับประเทศ

 • หนังสือเดินทางเล่มเก่าจะต้องยื่นเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน
 • รูปภาพ 4 ภาพไม่เกิน 6 เดือน
 • เอกสารการจ้างงานจากนายจ้างและจะต้องระบุตำแหน่ง ลักษณะงานและระยะเวลาที่จ้าง
 • เอกสารอ้างอิงจากนายจ้างปัจจุบันและอดีต
 • หลักฐานการศึกษาเช่น ใบรับรองและผลการเรียน ถ้าเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • ถ้าอายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองจากตำรวจว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ตรวจสุขภาพตามขั้นตอนของสถานทูตเมื่อวีซ่าถูกอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มถ้าหากสมาชิกในครอบครัวจะไปด้วย
 • เจ้าหน้าที่วีซ่าอาจจะเรียกไปสัมภาษณ์

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าทำงานแคนาดา:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: