UK Adult Dependent Relative Visa

วีซ่า UK Adult Dependent Relative

 • วีซ่า UK Adult Dependent Relative เป็นวีซ่าประเภทครอบครัวที่อนุญาติให้ผู้ถือไปและอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษกับผู้ที่มีถิ่นถาวรที่อังกฤษ
 • ผู้สมัครจะต้องได้รับวีซ่าก่อนที่จะเดินทางและจะต้องยื่นนอกประเทศอังกฤษเท่านั้น เมื่อวีซ่า UK Adult Dependent Relative ผ่านแล้วคุณสามารถที่จะเดินทางไปที่อังกฤษและรับ “Indefinite Leave to Remain”(ILR) ทันที
 • ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับการยื่นวีซ่า UK Adult Dependent Relative ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อช่วยในการขอวีซ่า แต่ไม่ควรเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณจะใช้อย่างเดียว

คุณสมบัติสำหรับวีซ่า UK Adult Dependent Relative

การที่จะยื่นขอวีซ่า UK Adult Dependent Relative ควรมีคุณสมบัติดังต่อไป:

 • อายุอย่างน้อย 18 ปี
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบิดามารดา ปู่ย่าตายาย พี่น้อง หรือบุตรของคนสัญชาติอังกฤษหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร
 • ผู้สมัครต้องได้รับการดูแลเป็นระยะยาวและต้องการความช่วยเหลือในการปฎิบัติงานในชีวิตประจำวัน
 • ระยะยาวที่หมายถึงไม่สามารถดูแลในประเทศที่อาศัยอยู่เพราะค่าใช้จ่ายสูงเกินหรือไม่มี
 • ผู้สนับสนุน (ผู้ที่อาศัยอยู่ที่อังกฤษ) จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการที่จะสนับสนุนโดยที่ไม่ต้องใช้กองทุนสาธารณะของอังกฤษเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
 • ผู้สนับสนุน (ผู้ที่อาศัยอยู่ที่อังกฤษ) จะต้องลงนามในหนังสือรับรองการเป็นผู้สนับสนุนเพื่อยืนยันและรับผิดชอบต่อความต้องการของญาติที่ต้องได้รับการดูแล
 • ผู้สมัครจะต้องไบโอเมตริกซ์เช่นลายนิ้วมือและภาพใบหน้าไปให้ที่ศูนย์ดำเนินวีซ่าอังกฤษ

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่า Adult Dependent Relative สหราชอาณาจักร:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: