วีซ่านักเรียนแคนาดา

วีซ่านักเรียนเป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หากคนไทยประสงค์จะเรียนต่อที่ประเทศแคนาดามากกว่า 6เดือนจะต้องยื่นขอใบอนุญาตเรียนและวีซ่านักเรียนแคนาดาก่อนที่จะเดินทางไปเรียน

 • ใบอานุญาติเรียนหรือวีซ่านักเรียนจะต้องได้รับที่สถานทูตแคนาดาในประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางออกก

 

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้ขอวีซ่านักเรียนแคนาดา

 • เมื่อคุณได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการให้เข้าศึกษาในสถาบันเช่น โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย คุณจะสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนแคนาดาได้

 คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้ขอวีซ่านักเรียนแคนาดา

 • แบบฟอร์มการสมัครวีซ่านักเรียนแคนาดาควรกรอกให้ละเอียดและถูกต้อง
 • หนังสือเดินทางที่ถูกต้องสำหรับระยะเวลาที่คุณอยู่แคนาดา หนังสือเดินทางเล่มเก่าจะต้องยื่นเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน
 • รูปถ่าย 4 ภาพที่ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาจดหมายถูกต้องเชิญเข้าการศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
 • เอกสารบันทึกการศึกษาล่าสุดเช่น ใบรับรองผลการเรียนอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร หากเอกสารเหล่านี้เป็นภาษาไทยจะต้องนำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานผลสอบEnglish Language Proficiency เช่นIELTS หรือ TOEFL
 • หลักฐานการเงินของผู้สมัคร
 • ตรวจประวัติถ้าหากนักเรียนอายุ18ปีขึ้นไป
 • จะต้องเอาใบรับรองแพทย์ตามคำสั่งของสถานทูตแคนาดาหลักจากที่วีซ่าถูกอนุมัติเบื้องต้น

ขั้นตอนการสมัคร

After receiving the Admission Notice from the school or university in Canada: หลังจากได้รับจดหมายเชิญจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในแคนาดา

Complete all the required documents. กรอกเอกสารดังต่อไป

 • เอกสารยื่นขอวีซ่านักเรียนจะต้องสมัครที่สถานทูตแคนาดาในประเทศที่อาศัยอยู่หรือประเทศเกิดของคุณ
 • อาจมีการสัมภาษณ์แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที
 • ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับวีซ่าจากสถานทูตเมื่อเสร็จสิ้น

ข้อมูลที่ควรรู้

Children under 18 years old require additional documents as follow: เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปี ต้องใช้เอกสารเพิ่มดังนี้:

 • หนังสือยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ผู้ปกครองที่แคนาดาทำหน้าที่แทนในเวลาฉุกเฉินหากจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางแพทย์
 • หนังสือรับรองลงนามโดยผู้ปกครองที่แคนาดายื่นยันการรับเป็นผู้ปกครองของนักเรียน
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่านักเรียนจะเรียกคืนไม่ได้หากวีซ่าถูกปฏิเสธหรือยกเลิก
 • อาจมีการสัมภาษณ์ในบางกรณี

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่านักเรียนแคนาดา:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: