การกู้หนี้สิน

การกู้หนี้สิน

 การมีหนี้สินอาจทำให้มีปัญหาทางการเงินตามมา. การซื้อของด้วยเงินผ่อนและการกู้ยืมเงินส่วนตัว(persoonlijke leningen) สามารถนำมาได้ซึ่งปัญหา.
เมื่อท่านเลือกที่จะไม่จ่ายในทันทีหรือตัดสินใจจะกู้เงิน, ท่านก่อหนี้สินขึ้น. หนี้ของท่านเพิ่มขึ้นเนื่องจากท่านต้องจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินที่ท่านได้ยืม. และเมื่อท่านไม่ได้ชำระตามที่กำหนด, ค่าปรับและค่าพิทักษ์ทรัพย์ขึ้นกับหนี้ของท่านก็จะมีตามมา. จากสิ่งเหล่านี้ทำให้จำนวนเงินที่ได้ยืมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ.
รายได้และค่าใช้จ่ายจะต้องสมดุลกัน. มิฉะนั้นท่านจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถชำระบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆได้ ซึ่งจะมีผลกระทบที่สำคัญใด ๆตามมา.

ท่านจะหลุดพ้นจากหนี้ของท่านอย่างไร?

  • ป้องกันไม่ให้เกิดหนี้สินขึ้น!
  • เรียงลำดับสำหรับตัวเองว่าท่านมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรบ้าง; ท่านได้ยืมอะไรที่ไหนและ ตอนนี้ท่านมีหนี้เท่าไหร่.
  • ทำรายการเรียงลำดับความสำคัญเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องชำระให้ใครจำนวนเท่าไหร่.
  • พยายามทำข้อตกลงการจ่ายชำระกับเจ้าหนี้ของท่าน; ตกลงว่าเมื่อไหร่ท่านจ่ายชำระอะไร.
  • เมื่อท่านจัดการเองไม่ได้, ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากอำเภอ เพื่อทำการจัดการให้หลุดพ้นจากหนี้สินของท่าน และในบางเ มืองที่ศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้มีอาชีพในการขายบริการทางเพศ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือในการจัดการปัญหาหนี้สินของท่านได้.

บัญชีธนาคาร
เพื่อเก็บเงินของท่านโดยวิธีที่ปลอดภัย, แต่ก็เพื่อสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ด้วย, ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร. ก็เป็นไปได้ที่ท่านได้พยายามเปิดบัญชีเองแล้ว, แต่ว่ายังไม่สำเร็จ. ในหลายกรณีท่านก็มีสิทธิต่อบัญชีธนาคารของตัวเอง?
หากท่าน

  • อายุมากกว่า 18 ปี,
  • มีที่อยู่หรือถิ่นอาศัยเป็นหลักแหล่งในเนเธอร์แลนด์หรือมีที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ของหน่วยให้ความช่วยเหลือหรือหน่วยงานราชการที่ได้รับการรับรอง,
  • สามารถแสดงหลักฐานประจำตัวที่ยังมีอายุใช้งานได้,

ท่านก็สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พื้นฐานได้เสมอ. กับบัญชีออมทรัพย์พื้นฐานท่านสามารถโอนเงิน, มอบอำนาจให้บริษัทต่าง ๆ เพื่อหักเงิน (อย่างเช่น สำหรับค่าแก๊สและค่าไฟ) จากบัญชีธนาคารของท่านได้, จ่ายผ่านบัญชีธนาคารโดยใช้บัตร [pinnen] หรือจ่ายโดยใช้บัตร [chippen] ได้.

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: