การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ

การตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ

 

 • สำหรับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ความชำนาญ ทางกฎหมาย ได้ทราบถึงวิธีการ “ตรวจสอบ” สัญญาทางธุรกิจในประเด็นที่สำคัญ เพื่อ ความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 • เจาะลึกประเด็น หลักเกณฑ์และข้อควรระวังที่สำคัญ ที่่ผู้เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา จะต้องทราบและต้องระมัดระวัง ตลอดจนเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไข
 • แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบป้องกัน ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนทางด้านกฎหมาย และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยและตัวแปรต่างๆ ทางธุรกิจ

 

ผู้ร่างและผู้ลงนามสัญญาควรคำนึงถึงกรณีดังนี้

 

 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและสัญญาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
 • ความหมายของนิติกรรมสัญญาและสัญญาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ที่เจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐาน ความรู้ความชำนาญทางกฎหมาย ควรทราบ
 • คุณสมบัติของผู้ร่างสัญญาธุรกิจ จะต้องมีคุณสมบัติความรู้อย่างไร

 

 1. ข้อพิจารณาในการตรวจสอบก่อนการร่างสัญญาธุรกิจ
 • รูปแบบและประเภทของสัญญาในการทำธุรกิจ
 • การทำสัญญาร่วมกับแยกสัญญา ผลการบังคับตามสัญญา และผลกระทบทางภาระภาษี
 • ผู้มีหน้าที่ร่างสัญญา ผู้มีหน้าที่เก็บสัญญา และระยะเวลาในการเก็บสัญญา
 • ภาษาและถ้อยคำภาษา ที่ใช้ในการร่างสัญญา
 • ข้อควรระวัง เมื่อข้อเท็จจริงกับสัญญาขัดแย้งกัน
 • การแสดงเจตนาในการทำสัญญา
 • เอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญา

 

 1. รายละเอียดของเน้ือหา (Content / Context) และสาระสำคัญของสัญญา ในการตรวจสอบสัญญาธุรกิจให้ถูกต้อง และรัดกุมตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ (Specific terms and conditions)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (General terms and conditions / Standard clauses)
 • รายละเอียดส่วนที่เป็นบทลงท้าย (Execution)

 

 1. ข้อควรระวังและการตรวจสอบในการลงนามในการทำสัญญาธุรกิจ
 • ผู้ใดเป็นผู้ท่ีมีอำนาจในการลงนามในการทำสัญญา “ลายเซ็น” อำนาจความรับผิดชอบ มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ตัวอย่าง ผู้ลงนามในสัญญาที่ทำให้ไม่มีผลบังคับ
 • การตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา เพื่อให้ผูกมัดคู่สัญญา
 • รูปรอย “ตราประทับ” ที่จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์
 • การมอบอำนาจ ในการทำสัญญา จะต้องปฏิบัติอย่างไร

 

 1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา “การแก้ไขสัญญา” ที่ถูกต้องและรัดกุมทางกฎหมาย
 • กรณีขีด ฆ่า สัญญา เซ็นชื่อกำกับ
 • การได้รับความยินยอม
 • การแสดงเจตนา
 • ผลบังคับท่ีเกิดขึ้นหลังจาก “การแก้ไข”
 • ข้อตกลงที่ดำเนินการแก้ไข มีผลบังคับเมื่อใด
 • เทคนิคการตรวจสอบสัญญาเพื่อไม่ให้เสียเปรียบสำหรับผู้บริหาร
 • อย่างไรถือเป็น “สัญญาไม่เป็นธรรม” และใช้บังคับคู่สัญญาได้หรือไม่ได้
 • อากรแสตมป์ฯลฯ

 

 1. ภาษีอากรที่มีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับการร่างสัญญา
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อากรแสตมป์
 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

 1. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: