ขอสินเชื่อสำหรับอสังหาริมทรัพย์

ขอสินเชื่อสำหรับอสังหาริมทรัพย์

ถ้าชาวต่างชาติต้องการกู้ซื้อคอนโดด้วยตนเองโดยตรงกับสถาบันธนาคารพาณิชน์ส่วนใหญ่นั้นคงไม่สามารถทำได้ ตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การดูแลให้สินเชื่อกับชาวต่างชาติได้ แต่ก็มีธนาคารพาณิชย์บางแห่งที่ชาวต่างชาติสามารถกู้เงินซื้อได้โดยตรงกับธนาคารพาณิชย์เอกชนนานาชาติ ซึ่งจะมีเงื่อนไขที่ต่างกันออกไป โดยการเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อสำหรับชาวต่างชาติก็เหมือนกับคนไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 

 1. เอกสารประจำตัวสำหรับผู้ขอสินเชื่อ
 • หนังสือเดินทาง (Passport)
  ● ใบอนุญาตเข้าประเทศไทย (Visa)
  ● ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ถ้าทำงานในประเทศไทย
  ● ทะเบียนสมรสและหนังสือเดินทางของคู่สมรส (ถ้ามี)

 

 

 1. เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
  ● หนังสือรับรองเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)
  ● หนังสือแสดงรายจ่ายเงินเดือน (Payment Slip)
  ● สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อแสดงราายการบัญชีย้อนหลัง (12 เดือนล่าสุด)
  ● รายการเครดิต (ออกโดยองคร์กรเครดิตบูโรแห่งชาติ)

 

 1. เอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์
 • แบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FOREX/FET)
  ● เอกสารที่แสดงรายละเอียดคอนโดมิเนียมที่จะซื้อ ได้แก่ แผนที่โครงการ แผนผังห้องชุด รูปถ่าย
  ● สัญญาจะซื้อขาย, สัญญามัดจำ หรือหลักฐานการชำระเงินดาวน์
  ● หนังสือรับรองจากนิติบุคคลอาคารชุด
  ● ใบรับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้ซื้อให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน)

เพียงแค่เตรียมเอกสารดังกล่าวข้องต้นให้เรียบร้อยก็สามารถนำไปยื่นให้กับธนาคารที่ต้องการขอสินเชื่อได้เลย

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: