ซ่าคู่สมรส

วีซ่าคู่สมรสของออสเตรเลียอนุญาตให้คู่ของคนที่เป็นพลเมืองประเทศออสเตรเลียหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย(หรือพลเมืองนิวซีแลนด์ที่มีสิทธ์)

วีซ่าคู่สมรสออสเตรเลียมีสองประเภท

 • วีซ่าคู่สมรสชั่วคราวใช้ได้เป็นระยะเวลาสองปีและสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าคู่สมรสถาวรได้หากทั้งสองฝ่ายยังแต่งงานและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดทางกฎหมาย
 • วีซ่าคู่สมรสถาวรอนุญาตให้คู่สมรสอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ โดยปกติแล้ววีซ่าคู่สมรสถาวรจะได้วันที่วีซ่าคู่สมรสชั่วคราวหมดอายุหรือหลังจากนั้นหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด อาจจะมีสิทธ์ที่จะได้รับวีซ่าคู่สมรสถาวรก่อน

คุณสมบัติของผู้ขอ

 • มีสิทธ์ขอวีซ่าได้ถ้าหากมีคุณสมบัติดังกล่าว
 • แต่งงานกับชาวออสเตรเลีย
 • ผ่านการตรวจสุขภาพ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัติของผู้สนับสนุน

มีสิทธ์ที่จะสนับสนุนได้ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังกล่าว

 • เป็นชาวออสเตรเลียหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรออสเตรเลีย
 • ต้องการที่จะสนับสนุนคู่ของตนเอง
 • แต่งงานหรืออยู่ในความสัมพันธ์คู่สมรสของผู้ขอ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถที่จะสนับสนุนผู้ขอและครอบครัวของเขา

ผลประโยชน์ของวีซ่าประเภทคู่สมรส

ผลประโยชน์ของการมีวีซ่าคู่สมรสชั่วคราว

A Temporary Spouse Visa holder may enjoy the following privileges:ผู้ถือวีซ่าคู่สมรสชั่วคราวได้รับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้:

 • สามารถอาศัยอยู่ในออสเตรเลียกับคู่สมรสของคุณจนกว่าจะได้คำตอบ
 • สามารถทำงานที่ออสเตรเลียได้
 • สามารถเรียนที่ออสเตรเลีย แต่จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
 • ได้รับสิทธ์ในการขอประกันทางการแพทย์ของออสเตรเลีย

ผลประโยชน์ของการมีวีซ่าคู่สมรสถาวร

ผู้ถือวีซ่าคู่สมรสถาวรได้รับสิทธ์พิเศษดังต่อไปนี้:

 • สามารถอยู่ที่ออสเตรเลียแบบถาวรกับคู่สมรสของคุณ
 • สามารถทำงานและเรียนที่ออสเตรเลีย
 • ได้รับสิทธ์ในการขอประกันทางการแพทย์ของออสเตรเลีย
 • สามารถได้รับเงินจาก Social Security
 • สามารถยื่นขอสัญชาติออสเตรเลีย

การยื่นขอวีซ่าคู่สมรสชั่วคราวและถาวร

คู่สมรสอาจะได้รับวีซ่าถาวรทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการขอวีซ่าคู่สมรสชั่วคราวถ้าสามารถแสดงให้เห็นว่า

 • แต่งงานกับคู่สมรสสัญชาติออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีบุตรด้วยกันและอยู่ด้วยกันอย่างน้อย 2 ปี
 • คู่สมรสที่ออสเตรเลียถือวีซ่า Protection หรือถาวร

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าคู่สมรสออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับออสเตรเลียเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับวีซ่าประเภทนั้น
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของออสเตรเลียอย่างรอบคอบ
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: