ซ่านักเรียนออสเตรเลีย

ซ่านักเรียนออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนออสเตรเลียสำหรับนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะนักเรียนต่างชาติ(ELICOS) โรงเรียนเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การฝึกอบรมสายอาชีพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

นักเรียนจะต้องส่งเอกสารไปที่วีศูนย์ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียในกรุงเทพและจะต้องเปิดเผลข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดรวมถึงข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพื่อให้มีสิทธ์ได้รับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย จะต้องให้คนที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียแสดงหลักฐานเงินทุนที่เพียงพอสำหรับ 12 เดือนแรกเพื่อที่จะสนับสนุนนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในใบสมัคร
 • ทุนที่แสดงจะต้องพร้อมใช้งานทันทีและจะต้องเพียงพอที่จะจ่ายค่าเครื่องบินกลับ ค่าเรียนและค่าครองชีพ

ขั้นตอนการยื่น

ผู้ยื่นจะต้องให้ทั้งเอกสารต้นฉบับและชุดสำเนา

ต้นฉบับทั้งหมดจะถูกส่งคืนให้กับคุณหลังจากได้รับการรับรองสำเนา

คุณจะต้องยื่นเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นถ้าหากเป็นภาษาอื่นจะต้องนำไปแปล

The documents required for Australian Student Visa application are as follow: เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียมีดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มให้ครบ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะขอคืนไม่ได้
 • รูปภาพล่าสุด
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประชาชนไทย
 • คุณวุฒิทางการศึกษาและประกาศนียบัตรการจบการศึกษา
 • จดหมายขอเข้าการศึกษา
 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอ
 • หลักฐานรายได้ของผู้สนับสนุน (ครอบครัว) ถ้ามี
 • หลลักฐานความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน(ครอบครัว) ถ้ามี
 • เอกสารปลดการเป็นทหาร(ถ้ามี)
 • ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจประวัติ
 • จดหมายสำเนาถูกต้องอนุญาตให้ออกจากประเทศไทย
 • *จดหมายนี้เฉพาะคนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี*
 • สามารถยื่นคำร้องสำหรับจดหมายนี้ได้ที่สำนักงานเขตของคุณ

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าติดตามออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับออสเตรเลียเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับวีซ่าประเภทนั้น
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของออสเตรเลียอย่างรอบคอบ
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: