วินาศภัย

วินาศภัย

 

  • วินาศภัย หมายถึง สัญญาการประกันภัยที่ทางผู้รับประกันภัยยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย

 

  • ประกันวินาศภัย คือ ประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทที่รับทำประกันภัยและผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทที่รับทำประกันภัยยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายแทนผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยตกลงจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทที่รับทำประกันภัย

 

ประกันวินาศภัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

  • ประกันอัคคีภัย

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ที่เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ เช่น ที่อยู่อาศัย โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ สินค้าและอุปกรณ์เครื่องจักร

 

  • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันวินาศภัยรูปแบบหนึ่งที่คุ้มครองความเสียหายจากเหตุไม่คาดฝัน หรืออุบัติเหตุที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและการขนส่งและประกันภัยรถยนต์ ปัจจุบัน ประกันภัยเบ็ดเตล็ดในประเทศไทยมีมากกว่า 41 ประเภท เช่น การประกันภัยสำหรับวิศวกรรม, การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย, การประกันภัยเงินค่าทดแทนแรงงาน, การประกันภัยโจรกรรม, การประกันโจรกรรมการขนย้ายเงินสดและการประกันภัยพืชผล เป็นต้น

 

  • การประกันภัยรถยนต์

เป็นการประกันภัยความเสียหายที่เกิดจากการใช้รถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นประกันวินาศภัยที่ถูกบังคับโดยกฎหมายหรือเรียกสั้นๆ ว่า พรบ.รถยนต์_เพื่อให้ความคุ้มครองต่อชีวิต และร่างกายของผู้ประสบภัยรถยนต์ และได้รับค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นการประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ โดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 

แบบกรมธรรม์ที่ไม่ระบุชื่อของผู้ขับเป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่ผู้ขับรถยนต์จะเป็นใครก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ใช้รถยนต์

 

แบบกรมธรรม์ที่ระบุชื่อผู้ขับ เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ สามารถระบุชื่อผู้ขับได้ไม่เกิน 2 คน บริษัทประกันภัยจะนำอายุของผู้ขับมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี

 

นอกจากนี้ การทำประกันภัยรถยนต์ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัย อายุของรถยนต์ วงเงินประกันและความคุ้มครองที่ได้รับอีกด้วย ดังนั้น หากเราต้องการทำประกันภัยรถยนต์ควรศึกษาประเภทของ ประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท ตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทประกันภัยและเปรียบเทียบดูความคุ้มครองที่ได้รับ และค่าเบี้ยประกันภัยของแต่ละบริษัทให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย

 

  • ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายแก่เรือ สินค้าและทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล และขยายขอบเขตความคุ้มครองรวมไปถึงการขนส่งสินค้าทางบก และทางอากาศซึ่งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการขนส่งทางทะเลด้วย การประกันภัยทางทะเลแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยที่คุ้มครองสินค้าระหว่างเดินทางจากประเทศของผู้ขายไปยังประเทศของผู้ซื้อ เรียกว่า Marine Cargo Insurance ประเภทที่สอง คือ การประกันภัยการขนส่งในประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เรียกว่า Inland Transit Insurance การประกันภัยประเภทสุดท้าย คือ การประกันภัยตัวเรือ ความเสียหายของโครงสร้างเรือและอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เรียกว่า Marine Hull Insurance

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: