วิลล่าหรือคฤหาสน์

วิลล่าหรือคฤหาสน์

ถึงแม้ว่าจะอยู่ในขอบข่ายจำกัดความว่าเป็นบ้าน แต่คฤหาสน์นั้นมีรูปแบบที่ดูหรูหราและมีระดับที่สูงกว่าบ้านทั่วๆไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคฤหาสน์จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากตัวเมือง และแยกอยู่ในเขตที่ไม่ชุกชุม

การถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง

สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจที่จะครอบครองที่ดินในประเทศไทย ควรคำนึงถึงสิทธิและกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการครอบครองที่ดินให้มากโดยมี 3วิธีดังนี้

 

  1. ชาวต่างชาติสามารถใช้ชื่อคนไทยซื้อบ้านและที่ดินแทนได้ เช่น การแต่งงานกับคนไทยแล้วใช้ชื่อ ภรรยาหรือสามีคนไทยเป็นผู้ซื้อ
  2. ทำสัญญาเช่าบ้านและที่ดิน สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละครั้งได้ไม่เกิน 30 ปี
  3. จัดตั้งบริษัทซึ่งหมายถึงการใช้หุ้นส่วนเป็นคนไทย แล้วโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของบริษัท ซึ่งบริษัทสามารถมอบอำนาจให้สิทธิอยู่อาศัย

แม้ว่ากฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านในประเทศไทย แต่ชาวต่างชาติมีสิทธิในการเป็นเจ้าของอาคารหรือห้องชุดในคอนโดมิเนียมเท่าที่ต้องการได้ โดยปฏิบัติตามกฎในการซื้อคอนโดมิเนียมที่โครงการนั้นจะต้องมีคนไทยถือกรรมสิทธิ์อยู่51 % และในกรณีที่ต้องการเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินก็สามารถทำได้3 วิธี ได้แก่ แต่งงานกับคนไทยแล้วใช้ชื่อสามีหรือภรรยาที่เป็นคนไทยเป็นผู้ซื้อหรือใช้ชื่อคนอื่นซื้อให้ การเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินโดยการทำสัญญาเช่า และวิธีสุดท้ายการเป็นเจ้าของอาคารและที่ดินในรูปแบบของบริษัทร่วมทุนจำกัดที่มีเจ้าของคนไทยเป็นหุ้นส่วน

 

การซื้อบ้านและคฤหาสน์ในประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินการจะเป็นหน้าที่ของกรมที่ดินประจำเขต โดยคุณต้องติดกรมที่ดินเพื่อสอบถามและเตรียมเอกสารดังนี้

 

สำหรับผู้ซื้อบุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อให้เตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อด้วย)
• สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีสมรส เตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อให้เตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อด้วย)
• สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามีชื่ออยู่คนละทะเบียนบ้านกัน)
• หนังสือยินยอมคู่สมรส
• สำเนาใบจดทะเบียนสมรส (กรณีหย่าเตรียมสำเนาใบจดทะเบียนหย่า, กรณีคู่สมรสเสียชีวิตให้เตรียมสำเนาใบมรณะบัตร)

สำหรับผู้ซื้อนิติบุคคล
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
• สำเนาบัญชีรายชื่อผุ้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
• สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
• รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อซื้อห้องชุด โดยระบุที่มาของเงินที่ซื้อและวัตถุประสงค์
• หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการบริษัท
• แบบ ก. (กรรมการเข้าใหม่)
• สำเนาเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล

สำเนาทุกฉบับให้ผู้ซื้อลงรายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: