วีซ่าครอบครัวออสเตรเลีย

วีซ่าครอบครัวออสเตรเลีย

  • มีให้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติออสเตรเลียที่มีสมาชิกในครอบครัวถือสัญชาติออสเตรเลีย มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือเป็นคนสัญชาตินิวซีแลนด์ที่มีสิทธ์
  • ผู้ถือวีซ่าครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียกับครอบครัวในฐานะผู้พำนักถาวร วีซ่าจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรเลีย

ประเภทวีซ่าครอบครัวออสเตรเลีย

ผู้ขอสามารถยื่นขอวีซ่าดังต่อไป

  • Age Dependent Relative visa: วีซ่าประเภทนี้สำหรับผู้ขอที่ไม่ได้แต่งงานหรือแยกกันอย่างเป็นทางการ

ผู้ขอควรอยู่ในอุปการะของคนสัญชาติออสเตรเลีย ผู้พำนักถาวร หรือเป็นคนสัญชาตินิวซีแลนด์ที่มีสิทธ์และจะต้องมีอายุมากพอที่จะได้รับเงินจาก old age pension ภายใต้Social Security Act 1991

Remaining Relative Visa: วีซ่าประเภทนี้มีไว้สำหรับเด็กหรือพี่น้องของคนที่มีสัญชาติออสเตรเลีย ผู้พำนักถาวร หรือเป็นคนสัญชาตินิวซีแลนด์และไม่มีผู้ปกครองหรือพี่น้องคนอื่นนอกประเทศออสเตรเลีย

  • Caregiver Visa: วีซ่าประเภทนี้มีไว้สำหรับคนที่มีญาติที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียในฐานะพลเมืองออสเตรเลีย ผู้พำนักถาวร หรือเป็นคนสัญชาตินิวซีแลนด์ที่มีสิทธ์ที่ทางการแพทย์จาก Health Services Australia ได้ออกการตรวจที่ 30

ขั้นตอนการขอวีซ่า

สมาชิกครอบครัวที่อยู่ออสเตรเลียจะต้องยื่นเอกสารพร้อมกับหลักฐานและค่าธรรมเนียมของวีซ่าครอบครัวออสเตรเลีย ผู้ขอที่อยู่กรุงเทพจะต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่ VFS Bangkok และเอกสารจะถูกส่งไปที่สถานทูตออสเตรเลียเพื่อประเมินผล ขั้นตอนการดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 4 เดือน ถึงจะเสร็จ ผู้ขอจะต้อง:

  • กรอกแบฟอร์มและรวบร่วมเอกสารจำเป็นทั้งหมด
  • ผ่านการตรวจสอบสุขภาพ
  • ผ่านการตรวจประวัติ

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: