วีซ่าธุรกิจในประเทศไทย

วีซ่าธุรกิจไทยได้รับการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการว่า: วีซ่าประเภท Non-Immigrant B ชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจหรือสมัครงานในประเทศไทยต้องได้รับวีซ่าธุรกิจไทย การยื่นขอวีซ่าธุรกิจไทย ก่อนจะมาประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีกว่า วีซ่าประเภทนี้สามารถขยายออกไปเป็นวีซ่าระยะยาวซึ่งสามารถทำได้ทั้งในประเทศไทยในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนัก

**วีซ่าธุรกิจประเภทไทยมีสองประเภท
1)NON-IMMIGRANT B VISA (CONDUCTING BUSINESS)(การทำธุรกิจ) ชาวต่างชาติที่ต้องการดำเนินธุรกิจหรือจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยควรสมัครวีซ่าประเภทNon-Immigrant B Visa (การดำเนินธุรกิจ) การยื่นขอครั้งแรกควรจะเป็น 90 วันสำหรับวีซ่าประเภท Non-Immigrant B Visa (Single Entry) ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของคุณซึ่งอนุญาตให้พำนักอยู่ 90 วันติดต่อกันที่ประเทศไทย ใบอนุญาตทำงานจะมีขึ้นในช่วง 90 วันแรกที่ได้รับผ่านวีซ่าครั้งแรก วีซ่าประเภท Non-Immigrant B Visa (Multiple-Entry) สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจและตั้งใจเดินทางบ่อยๆเข้าและออกจากประเทศไทย วีซ่าประเภทผู้อพยพครั้งแรกอาจได้รับการขยายไปยังวีซ่าประเภทนี้เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงาน ต่อปี กระบวนการต่ออายุอาจต้องดำเนินการในประเทศไทย (ข้อกำหนดสำหรับการต่ออายุวีซ่ายังคงใช้)

2)วีซ่าชั่วคราวที่ไม่มีวีซ่า(NON-IMMIGRANT B VISA (EMPLOYMENT)(การจ้างงาน) ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยควรสมัครวีซ่าประเภท Non-Immigrant B Visa (Conducting Business) การยื่นขอครั้งแรกควรจะเป็น 90 วันสำหรับวีซ่าประเภท Non-Immigrant B Visa (Single Entry) ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของคุณซึ่งอนุญาตให้พำนักอยู่ 90 วันติดต่อกันที่ประเทศไทย ใบอนุญาตทำงานจะมีขึ้นในช่วง 90 วันแรกที่ได้รับผ่านวีซ่าครั้งแรก เมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องผู้สมัครจะยื่นขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant B ในประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 ปี วีซ่าประเภท Non-Immigrant B Visa (Multiple-Entry) สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจและตั้งใจเดินทางบ่อยๆเข้าและออกจากประเทศไทย ต่อปี กระบวนการต่ออายุอาจต้องดำเนินการในประเทศไทย (ข้อกำหนดสำหรับการต่ออายุวีซ่ายังคงใช้)

++ ข้อกำหนดสำหรับการเป็นวีซ่าธุรกิจการค้า (Non-Imigarantant B VISA)
– ผู้สมัครควรถือหนังสือเดินทางอย่างน้อย6 เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย
-ผู้สมัครวีซ่าธุรกิจไทย (Non-Immigrant B Visa) ไปยังประเทศไทยต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่รัฐบาลหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐบาลไทย
-ผู้สมัครที่ได้รับวีซ่าประเภท Non-Immigrant B ครบ 90 วันจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่ยื่นคำขอวีซ่าประเภทNon-Immigrant B Visa (Multiple-Entry)
-ผู้สมัครวีซ่าธุรกิจไทย (Non-Immigrant B Visa) ควรมีเอกสารเช่นคำเชิญหรือจดหมายรับรองเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ออกโดย บริษัท บริษัท หรือองค์กรในประเทศไทย
-ผู้ยื่นขอวีซ่าธุรกิจไทย (Non-Immigrant B Visa) ควรจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพิ่มเติมที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
-ผู้สมัครวีซ่าธุรกิจไทย (Non-Immigrant B Visa) ควรเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเงินทุนและกำหนดการเดินทาง

++ขั้นตอนการสมัครวีซ่าธุรกิจไทย (Non-Immigrant B Visa)
-ผู้สมัครวีซ่าประเภทธุรกิจไทยจะต้องยื่นขอวีซ่าโดยทางไปรษณีย์หรือไปที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลในประเทศหรือประเทศที่พำนักอยู่ก่อนเดินทางมาประเทศไทย เป็นสิ่งสำคัญที่คุณให้ความสนใจอย่างมากกับข้อกำหนดและปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่ในขั้นตอนทั้งหมดเพื่อขจัดความเป็นไปได้ในการขอวีซ่าที่ไม่ประสบความสำเร็จ

**หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจของไทย มีดังต่อไปนี้
-ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทธุรกิจ (Non-Immigrant B Visa) ผู้สมัครจะต้องได้รับข้อเสนอการจ้างงานและสามารถให้เอกสารสนับสนุนจากบุคคล บริษัท หรือองค์กรในประเทศไทยได้
-เอกสารที่จำเป็นต้องส่งไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอาศัยโดยทางไปรษณีย์หรือไปด้วยตนเอง
-ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าธุรกิจสำหรับคนต่างด้าว (Non-Immigrant B Visa) ควรจะจ่ายให้กับสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลโดยเงินสดเช็คหรือบัตรเครดิต
-การตรวจสอบและดำเนินการยื่นขอวีซ่าธุรกิจ (Non-Immigrant B Visa) มักใช้เวลา 5 ถึง 10 วันทำการขึ้นอยู่กับสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลที่ยื่นคำขอ

สิ่งที่สำคัญ:
การรายงานตัว 90 วัน
-ผู้ถือวีซ่าธุรกิจไทย (Non-Immigrant B Visa) ต้องรายงานที่อยู่อาศัยปัจจุบันของตนให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศทุกๆ90 วัน
-การลงทะเบียนที่อยู่สามารถทำได้โดย:
(1) ทางไปรษณีย์
(2) เดินทางมาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทยโดยตรง
(3) การมอบหมายตัวแทนให้ดำเนินการในนามของคุณผ่านหนังสือมอบอำนาจ
หากผู้ถือวีซ่าธุรกิจที่ไม่ใช่ชาวต่างชาติ (Non-Immigrant B Visa) ไม่มีอยู่ในประเทศไทยเมื่อครบกำหนดการนับ 90 วันนับจากวันที่กลับเข้าประเทศไทย

ใบอนุญาตเข้าประเทศใหม่ (Re-entry Permit)
-หากมีความจำเป็นต้องออกเดินทางหรือเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงปีที่มีวีซ่าธุรกิจ (Non Visa B Visa) ของประเทศต้องมีการขอวีซ่าเข้าประเทศใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกวีซ่า ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเข้าประเทศหลายฉบับ หากชาวต่างชาติไม่ได้วางแผนที่จะเดินทางออกนอกประเทศในช่วงระยะเวลาของวีซ่า หากชาวต่างชาติต้องการเดินทางไปต่างประเทศและเดินทางกลับประเทศไทยคุณสามารถขอใบอนุญาตเข้าประเทศใหม่ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: