วีซ่าบิดามารดา

วีซ่าบิดามารดาเป็นวีซ่าที่อนุญาติให้บิดามารดาของบุตรที่อยู่อังกฤษเข้าและอาศัยอยู่กับเด็กที่ประเทศอังกฤษ

ปกติวีซ่านี้จะสามารถให้บิดามารดาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา 30 เดือน หลังจากครบกำหนดบิดามารดาสามารถยื่นขออีก 30 เดือนถ้าหากผู้สมัครยังมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด หลังจาก 60 เดือน (5 ปี) ถ้าหากยังมีคุณสมบัติตามที่กำหนด บิดามารดาสามารถยื่นขอ permanent settlement status ที่ประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติสำหรับวีซ่าบิดามารดา:

การที่จะขอวีซ่านี้บุตรของบิดามารดาจะต้อง:

 • อาศัยอยู่ที่อังกฤษ
 • อายุน้อยกว่า 18 ปี
 • จะต้องมีสัญชาติอังกฤษหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรที่อังกฤษ
 • บิดามารดาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเพียงผู้เดียวหรือบุตรไม่ได้อาศัยอยู่กับฝั่งบิดาหรือมารดาแล้ว
 • ถ้าหากบุคคลที่ดูแลบุตรเป็นคนสัญชาติอังกฤษหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรที่ไม่ได้เป็นคู่ของบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้นจะไม่ได้รับสิทธ์ในการยื่นขอ
 • จะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้ดูแลบุตรเพียงผู้เดียวหรือเป็นคนช่วยให้เด็กเติบโต

ข้อกำหนดของวีซ่าบิดามารดา:

สามารถยื่นเอกสารวีซ่าได้ใทั้งนประเทศอังกฤษและนอกประเทศอังกฤษ ข้อกำหนดมีดังต่อไป:

ยื่นเอกสารในประเทศอังกฤษ:

 • บิดามารดาไม่ควรถือวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรและปัจจุบันไม่ได้อาศัยอยู่ที่อังกฤษ
 • บิดามารดายังไม่ได้รับอนุญาติให้อยู่อังกฤษอย่างน้อย 6 เดือน
 • บิดามารดาจะต้องได้ยื่นขอ “Leave to Remain” (LR) ในประเทศอังกฤษแล้ว
 • บิดามารดาจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎการเข้าเมืองสสหราชอาณาจักรในระยะเวลา 28 วันที่ได้รับการอนุมัติ
 • บิดามารดาควรแสดงหลักฐานการเเงินทีเ่พียงพอและที่พักอาศัยให้เรียบร้อย
 • บิดามารดาควรที่จะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

 

ยื่นเอกสารนอกประเทศอังกฤษ:

 • บิดามารดาจะต้องอายุอย่างน้อย 18 ปี
 • บิดามารดาได้ยื่นเอกสารขอ Entry Clearance เรียบร้อยแล้ว
 • บิดามารดาควรแสดงหลักฐานการเเงินทีเ่พียงพอและที่พักอาศัยให้เรียบร้อย
 • บิดามารดาควรที่จะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดเพิ่มเติม:

 • นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นหากบิดามารดาอาศัยอยู่ในหรือนอกประเทศอังกฤษ จะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุใน Appendix FM ของกฎการเข้าเมืองสหราชอาณาจักรการ
 • หากบิดามารดาไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ สามารถที่จะอาศัยอยู่แบบ case-by-case basis แต่การที่จะยื่นขอ permanent settlement นั้นก็จะต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 10 ปี

กระบวนการขอวีซ่าบิดามารดาสหราชอาณาจักร:

 • กรอกแบบฟอร์ม
 • รูปถ่ายขนาด (45mmx35mm)
 • เอกสารสนับสนุนวีซ่า
 • จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร
 • ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลสำหรับกระบวนการขอวีซ่าที่ทาง TSL ได้ให้ไปและจะเข้าใจว่ามันเข้มงวดมาก
 • โดยทั่วไปการสัมภาษณ์จะมีเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่ม ปกติเจ้าหน้าที่จะโทรมาสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์และมีล่ามของสถานทูตพร้อมช่วยแปล หลังจากที่ยื่นขอวีซ่าจะไม่มีการสัมภาษณ์ ถ้าหากมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครควรที่จะเตรียมพร้อม
 • วีซ่่าประเภท Non-settlement เช่นวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ หากผู้สมัครได้ไปสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียหรือประเทศเชงเกนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาระยะเวลาดำเนินการอาจน้อยลง (5-7 วันทำการ) วีซ่าประเภท Settlement จะใช้เวลา 2 ถึง 3 เดือน
 • ระยะเวลากระบวนการจะไม่เหมีอนกันทุกครั้ง ถ้าหากสถานทูตอังกฤษขอเอกสารเพิ่มเติมก็อาจมีความล่าช้า สามารถตรวจความคืบหน้าของวีซ่าได้ออนไลน์แต่จะรู้ผลการผ่านเมื่อไปรับเอกสาร

 

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าคู่บิดามารดาสหราชอาณาจักร:

 

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: