วีซ่าเที่ยวและทำงาน

วีซ่าเที่ยวและทำงาน

 • วีซ่านี้สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้เป็นชาวออสเตรเลียไปเที่ยวและหารายได้จากการจ้างงานชั่วคราวหรือเป็นงานเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน
 • ผู้ถือวีซ่านี้จะต้องไปถึงออสเตรเลียภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่ที่ได้วีซ่า
 • หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้วีซ่าหมดอายุก่อนและอาจต้องยื่นขอใหม่
 • ผู้ถือสามารถทำงานได้ถึง 6 เดือนต่อหนึ่งนายจ้าง ไม่ว่าจะเป็นแบบ full-time หรือ part-time
 • ระยะเวลาการศึกษาหรือการฝึกอบรมใดๆ จะต้องไม่เกิน 4 เดือน
 • หากได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะต้องแจ้งรายละเอียดใหม่ทันที

คุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับวีซ่าประเภทนี้มีดังนี้:

 • ต้องมีหนังสือรับรองจากรัฐบาล– จดหมายอนุมัติฉบับจริงจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
 • ห้ามพาเด็กที่อยู่ในอุปการะของตนเองไปด้วย
 • The applicant must not have previously entered Australia on an Australia Working Holiday Visa
 • ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรมัธยมปลายจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
 • ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ
 • ต้องผ่านการตรวจประวัติ
 • ต้องแสดงหลักฐานของเงินทุนที่เพียงพอสำหรับเดือนแรก

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่าติดตามออสเตรเลีย

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับออสเตรเลียเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับวีซ่าประเภทนั้น
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของออสเตรเลียอย่างรอบคอบ
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: