วีซ่า CR1

วีซ่า CR1

วีซ่า CR1 (วีซ่าคู่สมรสแบบมีเงือนไข) สำหรับคู่สมรสของชาวอเมริกัน

หากบุคคลสัญชาติอเมริกาแต่งงานแล้วยังไม่ครบ2ปี จนกระทั่งคู่สมรสได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร คู่สมรสชาวต่างชาตินั้นจะสามารถขอสัญชาติจากวีซ่า CR1

วีซ่า CR1 ใช้งานได้ถึง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลสัญชาติอเมริกาพร้อมกับคู่สมรสของเขาจะต้องยื่นขอ “ลบเงือนไขการอยู่อาศัยถาวรจากการแต่งงาน” ไปที่ USCIS ภายใน 90 วันก่อนที่จะหมดระยะเวลาพำนักอาศัย2ปี(นับจากวันที่คู่สมรสชาวต่างชาติเข้าประเทศ)

วีซ่า K3 หรือ CR1?

 • คู่สมรสของบุคคลสัญชาติอเมริกาสามารถเลือดที่จะขอวีซ่าCR1 หรือ K3 ควรพิจารณาหลายอย่างก่อนที่จะตัดสินใจว่าวีซ่าแบบไหนเหมาะกับคุณ
 • วีซ่า K3 และ CR1 ต่างกันตรงระยะเวลาดำเนินการ วีซ่า K3 จะเร็วกว่า CR1 และอาจเร็วกว่าเป็นเดือน
 • แต่วีซ่า CR1 จะให้คู่สมรสชาวต่างชาติได้รับถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมายทันที่เมื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หากคุณประสงค์ที่จะขอกรีนการ์ดให้คู่สมรสของคุณสำหรับวีซ่า K3 จะใช้เวลานานกว่าและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวีซ่าCR1 ในระยะยาว
 • ผู้ถือวีซ่า K3 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกฎหมายจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงาน วีซ่า CR1 ให้สิทธ์แก่คู่สมรสชาวต่างชาติสามารถทำงานได้ทันที

ขั้นตอนการยื่นวีซ่า CR1

 • การจัดเตรียมเอกสารสำหรับวีซ่า CR1 ค่อนข้างซับซ้อนและส่วนมากจะเจอข้อผิดพลาดคล้ายๆกันตลอดเมื่อเทียบกับวีซ่าประเภทอื่น
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญด้านเอกสารกฎหมายคนเข้าเมืองจะช่วยให้คุณไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นการจ้างทนายความเพื่อช่วยในการแก้ไขการปฏิเสธการขอวีซ่าของคุณที่ล้มเลว
 • ก่อนที่คุณจะเริ่มยื่นเอกสารทางเราขอแนะนำให้พูดคุยกับผู้เชียวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า

TSL offers professional assistance to help you out with the entire process until you obtain your CR1 Visa.

ทีเอสแอลจะให้ความช่วยเหลือแบบมืออาชีพตลอดกระบวนการจนกว่าคุณจะได้รับวีซ่าCR1

Our proven track record with CR1 Visa Applications is the reason that we are the preferred immigration services choice in Thailand and receive numerous referral from our former clients/

ผลงานของเราที่ได้ช่วยลูกค้าได้รับวีซ่า CR1 คือเหตุผลที่บริษัทเราเป็นที่นิยมของหลายคนเพราะการอ้างอิงจากลูกค้าเก่าที่เราได้ประสบผลสำเร็จให้

TSL offers professional assistance to help out with the entire process until you obtain your CR1 Visa. Our proven track record with CR1 Visa Applications is the reason that we are the preferred immigration services choice in Thailand and receive numerous referrals from our former clients.

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: