ใบอนุญาตกระกอบธุรกิจในประเทศไทย

ใบอนุญาตกระกอบธุรกิจในประเทศไทย

สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จำเป็นต้องรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบประกอบธุรกิจสำหรับต่างด้าว

โดยการออกใบอนุญาตจะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา17และมาตรา 46แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 29ประกอบกับมาตรา 35และมาตรา 50ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา17ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก.)สำหรับบุคคลธรรมดา

(1) สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(3) คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต แสดงว่าตนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
(4) หนังสือแจ้งรายละเอียดของประเภทธุรกิจ ที่ขอรับใบอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1) ประเภทธุรกิจที่ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการ
2) ประมาณการรายจ่ายเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะใช้ในประเทศไทย สำหรับการประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ ในแต่ละปีเป็นเวลาสามปี หรือตามระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจในกรณีที่การประกอบธุรกิจไม่ถึงสามปี
3) ขนาดของกิจการ
4) จำนวนแรงงานในประเทศไทยที่ผู้ขอรับใบอนุญาตว่าจ้าง
5) แผนการนำเทคโนโลยีเข้ามาจากต่างประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี(ถ้ามี)
6) แผนการวิจัยและการพัฒนาโดยให้อธิบายแผนงานที่จะมีการวิจัยและพัฒนา (ถ้ามี)
7) ระยะเวลาที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
8) ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รับจากการประกอบธุรกิจ

(5) แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปของสถานที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

 

 

(ข.)สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

(1) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ ทุน วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(2) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลตาม (1) เป็นผู้แต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทยแทนนิติบุคคล
(3) สำเนาหนังสือเดินทาง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งตาม (2)
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งตาม (2)
(5) คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
(6) หลักฐานหรือเอกสารตาม (ก) (4) และ (5)

(ค.)สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(1) หลักฐานหรือเอกสารตาม (ก) (4) และ (5)
(2) หลักฐานหรือเอกสารตาม (ข) (1)
(3) คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ หรือผู้จัดการ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
(4) หนังสือแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทย กับคนต่างด้าว จำนวนหุ้น ประเภทหรือ ชนิดของหุ้นที่คนต่างด้าวถือ

 

         ข้อ 2 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องกรอกข้อความในคำขอโดยการพิมพ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตหรือลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการแทน

         ข้อ 3 ในกรณีที่การมอบอำนาจได้กระทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจนั้นต้องมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจำอยู่ในประเทศนั้น รับรองไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

         ข้อ 4 ในกรณีที่การมอบอำนาจนั้นได้กระทำในประเทศไทยโดยผู้มอบอำนาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงว่าในขณะที่มอบอำนาจ ผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง

         ข้อ 5 ในกรณีที่หลักฐานหรือเอกสารประกอบคำขอได้มีการลงลายมือชื่อในต่างประเทศ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีคำรับรองการลงลายมือชื่อดังกล่าว โดยให้นำความในข้อ3มาใช้บังคับโดยอนุโลม

         ข้อ 6 ในการยื่นหลักฐานหรือเอกสารประกอบคำขอ หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

         ข้อ 7 ในการยื่นสำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบคำขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรับรองความถูกต้องของสำเนาหรือภาพถ่ายนั้น

 

         ข้อ 8 การยื่นคำขอรับใบอนุญาต ให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

(1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
(2) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

         ข้อ 9 ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจง ข้อเท็จจริงหรือส่งหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้

         ข้อ 10 ใบอนุญาตให้ใช้แบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: