วีซ่าคู่หมั้น (K1)

หรือเรียกกันว่าวีซ่าคู่หมั้นสำหรับคนไทย

ที่รู้จักกันในนาม K1

วีซ่า K มีหลายประเภทเช่น(K1, K2, K3, and K4)

 • วีซ่าคู่หมั้น (K1 วีซ่า) เป็นวีซ่าสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตให้ชาวอเมริกาพาคู่หมั้น/แฟนไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อแต่งงานเมื่อถึง
 • ทีเอสแอลแนะนำไม่ให้พาคู่หมั่นไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหากคุณประสงค์ที่จะแต่งงานในขณะที่อยู่ที่นั้น วีซ่าคู่หมั้นสหรัฐ (K1)เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าด้วยเหตุผลหลายประการดังที่กล่าวไว้ในส่วนกระบวนการยื่นK1 ด้านล่าง
 • หากคุณพาคู่หมั้นสัญชาติไทยไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่วีซ่าคู่หมั้นอาจดูภายหลังได้ว่าคุณพาคู่หมั้นไปโดยที่ไม่ได้ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น(K1) และผิดเงือนไขที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาได้กำหนด
 • การพาคู่หมั้นสัญชาติไทยไปสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าคู่หมั้น(K1)มีประโยชน์ดังต่อไปนี้:
 • วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K1) สำหรับคู่หมั้นสัญชาติไทยมีโอกาสที่จะได้รับมากกว่าวีซ่าสมรส (K3) ระยะเวลาในการดำเนินการของวีซ่า K1 เร็วกว่า โดยเฉลี่ยทีเอสแอลจะใช้เวลาประมาณ 4-6เดือนลูกค้าถึงจะได้รับวีซ่า
 • หลักจากที่คู่หมั้นของคุณได้รับวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา(K1) จากประเทศไทยและอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยส่งแบบฟอร์มI-765

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K1)สำหรับคนโสดที่ยังไม่ได้แต่งงาน หากคุณแต่งงานกับคนสัญชาติไทยอยู่จะไม่มีสิทธ์ใช้วีซ่าK1 จากประเทศไทยได้เพราะว่าวีซ่า K1 เป็นวีซ่าเฉพาะคู่หมั้นเท่านั้นไม่ใช่สำหรับคนที่แต่งงานแล้ว จะต้องใช้วีซ่า K3 (สมรส) โปรดไปที่หน้าวีซ่าK3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา K1 มีอายุ90 วันนับตังแต่วันที่คู่หมั้นสัญชาติไทยของคุณเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา
 • บุคคลสัญชาติไทยที่หย่าร้างถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธ์สมัครวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา(K1 VISA)
 • ผู้ถือวีซ่าคู่หมั้น (K1 Visa) สามารถทำงานในสหรัฐอเมริกาได้ต่อเมื่อเธอได้รับใบอนุญาตการทำงานแล้ว
 • การสัมภาษณ์วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K1 Visa) ในประเทศไทยจัดขึ้นที่แผนกกงสุลของสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ

บริการของทีเอสแอลสำรับวีซ่า K1 สหรัฐอเมริกา:

เจ้าหน้าที่ทีเอสแอลจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าของคุณผ่านไปด้วยดีและรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้):

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะได้เข้าใจขั้นตอนการกระบวนและยืนยันว่าผู้ขอมีครบตามทุกเงือนไข
 • ตรวจสอบข้อมูลการเงิน การจ้างงาน ประวัติการจ้าง และรายการเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ขอและผู้สนับสนุน
 • ช่วยกรอกข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
 • ยื่นเอกสารสำหรับการขอวีซ่าไปที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง (เพิ่มเติม: ค่าบริการทีเอสแอลจะไม่รวมกับค่าธรรมเนียมสถานทูตหรือรัฐบาล
 • การจัดการเรื่องการติดต่อและอื่นๆ กับหน่วยงานของรัฐอย่างรอบคอบ
 • คำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการสัมภาษณ์
 • ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่จำกัดกับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าของทางบริษัท
 • สามารถปรึกษากับทนายความที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ
 • การสื่อสารกับผู้ดูแลระบบการประมวลผลในนามของผู้ขอวีซ่า
 • การเตรียมที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หากจำเป็น
 • ในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทจะช่วยเหลือในการขอหนังสือรับรองความประพฤติหรือใบการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำ :

 • เก็บสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมดและเอกสารสนับสนุน แล้วบันทึกคำถามที่คุณถามและคำตอบที่คุณตอบกับเจ้าหน้าที่ นี่จะให้สิ่งที่ทางทีเอสแอลต้องการเพื่อที่จะช่วยคุณในกรณีที่ใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ
 • คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทีเอสแอลเพื่อให้คุณได้การผ่านเข้าประเทศจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของทนายความเพื่อช่วยในการแก้ปฏิเสธวีซ่าแคนาดา
 • ก่อนที่คุณจะเริ่ม ทางเราแนะนำให้คุณพูดคุยกันผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าและการเข้าเมืองของทางบริษัททีเอสแอลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสมัครของแคนาดา

ข้อมูลติดต่อของบริษัททีเอสแอล:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าหรือขอบริการด้านกฎหมาย, กรุณาไปที่หน้าติดต่อเรา

นอกประเทศ: +662-026-1913

ในประเทศไทย: 02-026-1913

อีเมล์:Info@tslthailand.com

How can we help you?

Visit us at our TSL Office in Bangkok or contact us by phone or on-line message at: